Start O nas STATUT

STATUT

 STATUT
Towarzystwa Przyjaciół Chorych w Skarżysku-Kamiennej
 
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
Towarzystwo Przyjaciół Chorych w Skarżysku-Kamiennej, zwane w dalszej części statutu Towarzystwem jest stowarzyszeniem charytatywnym zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
 
§ 2
Towarzystwo jest powołane do współudziału w terminalnej opiece nad ludźmi ciężko chorymi, głównie na nowotwory w ostatnim okresie ich życia i pomocy ich rodzinom.
 
§ 3
1.      Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu skarżyskiego i miasta Skarżysko-Kamienna.
 
2.      Siedzibą Towarzystwa jest miasto Skarżysko-Kamienna.
 
§ 4
 
Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 
§ 5
Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym zakresie działania.
 
§ 6
Towarzystwo opiera swą działalność na społecznej aktywności swoich członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia statutowej działalności.
 Towarzystwo Przyjaciół Chorych w Skarżysku-Kamiennej
ul. Apteczna 7
26-110 Skarżysko-Kamienna

Tel. kontaktowy: 0 603 79 06 54

KRS: Nr 0000330214
Numer NIP: 6631844130
Numer REGON: 260306789

Konto bankowe:
Credit Agricole
59 1940 1076 3076 4932 0000 0000